Rhythm patterns

Samba

 

50 - 60 - 70 - 80 - 90

 

50

 

 

60

 

 

70

 

 

80

 

 

90